វិគីភីឌា:ទំព័រសន្ទនា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Wikipedia Interface in Khmer language[កែប្រែ]

ចង់ផ្លាស់ប្តូរ Wikipedia Interface (អន្តរមុខវិគីភីឌា) ជាភាសាខ្មែរ ដូចជា Some Interfaces are not yet translated into Khmer for example:

In the article (នៅក្នុងអត្ថបទ)

Contents​ ​​= មាតិកា

Hide       = លាក់

Show      = បង្ហាញ