វិគីភីឌា:រូបភាពប្រចាំថ្ងៃ

ពីវិគីភីឌា
ផ្លូវកាត់:
WP:POTD
ជម្រះទំព័រដែលផ្ទុកមួយរយៈ

រូបភាពប្រចាំថ្ងៃ គឺជារូបដែលត្រូវបានបន្ទាន់សម័យដោយស្វ័យប្រវត្តិរាល់ថ្ងៃជាមួយរូបមួយមកពី វិគីភីឌា:រូបភាពពិសេស

កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ

None selected. See Wikipedia:Picture of the day/Guidelines for help.

[{{fullurl:Template:POTD/កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ|preload=Template:POTDstart&action=edit}} create]

គោលមគ្គុទេសន៍[កែប្រែ]

Featured Picture Tools
  1. The picture must already be a featured picture. To nominate a picture for that honor see featured picture candidates.
  2. Featured images are currently selected in roughly the order in which they were promoted (i.e. a First In, First Out order). See the featured pictures candidates archive for this order. Exceptions are made for anniversaries of events, or for national holidays.
  3. Not all featured pictures will appear as POTD. វិគីភីឌា:រូបភាពប្រចាំថ្ងៃ/Unused has a list of those that have been skipped.
See also: Guidelines for writing Picture of the day captions

POTD on your user page[កែប្រែ]

You can insert the image on your user page or talk page by adding the text {{Pic of the day}} (this version is shown above). It will be displayed in a box of no more than 600 pixels wide, and will include a small amount of text based on the article in which the image appears. A no-text version is also available via {{POTD}}.

It is also possible to create your own custom POTD layouts, in case the already-existing versions will not look good within your user page design. Mix and match the following components to make your own. This system will only work for Pictures of the day selected beginning January 1, 2007. Be sure to replace [date] with an appropriate date value. For a dynamically updating version, use {{#time:Y-m-d}} (example: {{POTD/{{#time:Y-m-d}}|image}}).

Template Description Renders as
{{POTD/[date]|image}} The name of the image, without the Image: prefix. ទំព័រគំរូ:POTD/២០២៣-០៩-២៩
{{POTD/[date]|size}} The size of the image, without the trailing px. ទំព័រគំរូ:POTD/២០២៣-០៩-២៩
{{POTD/[date]|caption}} The image caption. ទំព័រគំរូ:POTD/២០២៣-០៩-២៩
{{POTD/[date]|title}} A link to the article the image represents. ទំព័រគំរូ:POTD/២០២៣-០៩-២៩
{{POTD/[date]|texttitle}} A linkless short caption, also useful as an alt attribute. ទំព័រគំរូ:POTD/២០២៣-០៩-២៩

There are two additional pre-defined layouts

  • {{POTD/{{#time:Y-m-d}}|column}}: This has the image and caption above each other with no borders. Used on some of the Main Page alternatives and suitable for user pages as well.
  • {{POTD/{{#time:Y-m-d}}|row}}: This has the image and caption encapsulated in (usually) a single table row. This is the version used on the Main Page.

It is also possible to permanently feature a POTD for a selected day. Just add a specific value for the date you want. For example, today's POTD is {{POTD/២០២៣-០៩-២៩|image}}. Likewise, you can use date parameters with the other templates as well. If you like the pre-made formats, you can use date parameters there as well, like this: {{Pic of the day|date=២០២៣-០៩-២៩}} or {{POTD|date=២០២៣-០៩-២៩}}. Again, this system will only work for Pictures of the day selected beginning January 1, 2007.

As a Userbox[កែប្រែ]

Code Result Users
{{អ្នកប្រើប្រាស់:វ័ណថារិទ្ធ/ទំព័រគំរូ/POTD}} Transclusions

POTD thumb[កែប្រែ]

When you want to display the POTD like an ordinary thumbnail, similar to {{POTD Commons}}, you can use {{POTD wikipedia}}. For instance, if you want a thumbnailed version, floated right, you can use : {{POTD wikipedia|float=right|title=yes|thumb=yes}}.

Older Pictures of the day[កែប្រែ]

If you want to permanently include a Picture of the day that was selected between November 1, 2004 and December 31, 2006, use the following: {{វិគីភីឌា:រូបភាពប្រចាំថ្ងៃ/[month] [day], [year]}} or {{វិគីភីឌា:POTD/[month] [day], [year]}}. For example, {{វិគីភីឌា:រូបភាពប្រចាំថ្ងៃ/December 31, 2006}}.

PsOTD selected from May 2004 through October 2004 are only accessible in month-at-a-time archives and can only be placed on user pages by using standard image syntax.

Commons:រូបភាពប្រចាំថ្ងៃ[កែប្រែ]

Commons picture of the day
ERROR: Argument must be between 1 and 31)


Information about inserting the Commons POTD on your user page or talk page can be found at Template:POTD commons.


រូបភាពបណ្ណសារប្រចាំថ្ងៃ

Expression error: Unrecognized punctuation character "១".Expression error: Unrecognized punctuation character "១".Expression error: Unrecognized punctuation character "១".Expression error: Unrecognized punctuation character "១".Expression error: Unrecognized punctuation character "១".Expression error: Unrecognized punctuation character "១".Expression error: Unrecognized punctuation character "១".Expression error: Unrecognized punctuation character "១".


ថ្ងៃនេះគឺ ថ្ងៃសុក្រ, ខែកញ្ញា ២៩, ២០២៣; ឥឡូវ ម៉ោង០០:២៣ ម.ស.ស.