វិគីភីឌា:អ្នកការិយាល័យ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ភាសាខ្មែរ English

អ្នកការិយាល័យ(bureaucrat)ជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានលក្ខណៈ៖

  • អាចដាក់អ្នកប្រើប្រាស់ដ៏ទៃទៀតក្លាយជាអ្នកថែទាំប្រព័ន្ធឬអ្នកការិយាល័យដូចខ្លួនដែរ
  • ផ្តល់និងផ្តាច់សិទ្ធិ bot របស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់
  • ប្តូរឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់

Within Wikimedia projects, a bureaucrat is a user who has the technical ability to:

  • Promote other users to administrator or bureaucrat
  • Grant and revoke a user's bot flag
  • Changing username(Rename a user)

ស្នើសុំសិទ្ធិជាអ្នកថែទាំប្រព័ន្ធ[កែប្រែ]

Request for administrator access at វិគីភីឌា:សុំជា​អ្នក​គ្រប់គ្រង