វិគីភីឌា:FAQ របៀបកែប្រែ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សំនួរដែលសួរជារឿយៗ(FAQ)អំពីរបៀបកែប្រែទំព័រ

របៀបកែប្រែ
Q:
A:

នេះជាចំលើយនៃFAQចំពោះសំនួរជាទូទៅអំពីរបៀបកែប្រែវិគីភីឌា

តើ​មាន​វិធី​ណា​ដែលអាច​​សរសេរអត្ថបទ​ជា​កំនាព្យ​ដែល​ឃា្លតៗ​ពី​គ្នា​បាន​ទេ?

កូដ

{| align="center" 
|+ '''ចំនងជើងកំនាព្យ''' <!-- Optional, I think -->
|-
| កំនាព្យជួរឈទី១ជួរដេកទី១
| style="padding-left: 50px;"|កំនាព្យជួរឈទី២ជួរដេកទី១
| style="padding-left: 50px;"|កំនាព្យជួរឈទី២ជួរដេកទី១
|-
| កំនាព្យជួរឈទី១ជួរដេកទី២
| style="padding-left: 50px;"|កំនាព្យជួរឈទី២ជួរដេកទី២
| style="padding-left: 50px;"|កំនាព្យជួរឈទី៣ជួរដេកទី២
|-
| កំនាព្យជួរឈទី១ជួរដេកទី៣
| style="padding-left: 50px;"|កំនាព្យជួរឈទី២ជួរដេកទី៣
| style="padding-left: 50px;"|កំនាព្យជួរឈទី៣ជួរដេកទី៣
|-
| កំនាព្យជួរឈទី១ជួរដេកទី៤
| style="padding-left: 50px;"|កំនាព្យជួរឈទី២ជួរដេកទី៤
| style="padding-left: 50px;"|កំនាព្យជួរឈទី៣ជួរដេកទី៤
|-
|
| style="padding-left: 50px;"| កំនាព្យជួរឈទី២ជួរដេកទី៥
|
|}

លទ្ធផល

ចំនងជើងកំនាព្យ
កំនាព្យជួរឈទី១ជួរដេកទី១ កំនាព្យជួរឈទី២ជួរដេកទី១ កំនាព្យជួរឈទី២ជួរដេកទី១
កំនាព្យជួរឈទី១ជួរដេកទី២ កំនាព្យជួរឈទី២ជួរដេកទី២ កំនាព្យជួរឈទី៣ជួរដេកទី២
កំនាព្យជួរឈទី១ជួរដេកទី៣ កំនាព្យជួរឈទី២ជួរដេកទី៣ កំនាព្យជួរឈទី៣ជួរដេកទី៣
កំនាព្យជួរឈទី១ជួរដេកទី៤ កំនាព្យជួរឈទី២ជួរដេកទី៤ កំនាព្យជួរឈទី៣ជួរដេកទី៤
កំនាព្យជួរឈទី២ជួរដេកទី៥


តើខ្ញុំអាចបង្កើតទំព័រឬអត្ថបទយ៉ាងដូចម្តេច?

តើខ្ញុំអាចដាក់បញ្ចូលរូបភាពទៅក្នុងទំព័រឬអត្ថបទតាមវិធីណា?

តើខ្ញុំអាចដាក់តំនភ្ជាប់យ៉ាងដូចម្តេច?

តើខ្ញុំអាចប្តូរពុម្ពអក្សរ ពណ៌ និងទំហំអក្សរតាមវិធីណា?