វិគីភីឌា:Project namespace

ពីវិគីភីឌា
លំហឈ្មោះ វិគីភីឌា
Basic namespaces Talk namespaces
0 ចំបង ការពិភាក្សា 1
2 អ្នកប្រើប្រាស់ ទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ 3
4 វិគីភីឌា Wikipedia talk 5
6 ឯកសារ File talk 7
8 MediaWiki MediaWiki talk 9
10 ទំព័រគំរូ Template talk 11
12 ជំនួយ Help talk 13
14 ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម Category talk 15
100 Portal Portal talk 101
108 សៀវភៅ Book talk 109
Virtual namespaces
-1 ពិសេស
-2 Media
ផ្លូវកាត់s:
WP:PRJ
WP:NS4

The project namespace or Wikipedia namespace is a khmer:Namespace|namespace]] consisting of pages with information or discussion about Wikipedia. Its namespace number is four (4).

Pages in this namespace will always have the prefix Wikipedia:. They can also be reached by alias Khm: or the standard (for any MediaWiki site) prefix Project:.

Navigation[កែប្រែ]

The main gateway for the project namespace is វិគីភីឌា:Community Portal. A link to this page is always available in the sidebar. The Community Portal includes categorized links to the most useful pages related to the project. For more complete lists of pages in the project namespace, see:

Rules, policies, guidelines[កែប្រែ]

  • A process is a central and organized way of doing things, generally following certain policies or guidelines (e.g. the "deletion process" proceeds in accordance with the "deletion policy"). See WP:PPP for details.

Information and discussions[កែប្រែ]

Many pages in Wikipedia namespace have nothing to do with rules, and thus do not belong in the above categories.

Historical pages[កែប្រែ]

A historical page or process is one which is no longer in use, or any non-recent log of any process at all. Historical pages can be revived by advertising them.

Before creating a new page[កែប្រែ]

The project namespace contains many pages and a lot of information, and most Wikipedians probably have not read all of it. To make information easier to find, try to avoid creating new pages in the project namespace unnecessarily. If you want to add material, you might discover that the same thing already exists somewhere else. Before creating a new page, you should consider looking through the topical index to see if the material belongs at a page that already exists.

Some people refer to pages in the project namespace as meta pages. However, this can be confusing, because Meta is actually the name of the site dedicated to all Wikimedia projects: meta.wikimedia.org.