វិគីភីឌា:Tutorial/Tab1

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search


Usage[កែប្រែ]

To create a set of tabs, use these four elements. Keep the page tabs in the same order on all pages and use "Tab1" for the current page.

{{វិគីភីឌា:Tutorial/TabsTop}}
{{វិគីភីឌា:Tutorial/Tab1|Current page name}}
{{វិគីភីឌា:Tutorial/Tab2|Other page name(s)}}
{{វិគីភីឌា:Tutorial/TabsBottom}}