វិគីភីឌា:Userboxes

ពីវិគីភីឌា

{

វិគីភីឌា:Userboxes/Headers/Main

Crystal kthememgr.svg A userbox is a small rectangular box that looks like this. Below are more examples.
Userboxes can come in many different styles and colors. Crystal package.png
Crystal package favourite.png Userboxes can have one or two sideboxes. Ark-icon.svg

A userbox (commonly abbreviated as UBX) is a small colored box (see examples to the right) designed to appear only on a Wikipedian's user page as a communicative notice about the user, in order to directly (or even indirectly) help Wikipedians collaborate more effectively on articles.

The first userboxes were introduced to support the Babel inter-language effort, to indicate users' skills in other languages.

វិគីភីឌា:Userboxes/Using existing

វិគីភីឌា:Userboxes/Design and construct

វិគីភីឌា:Userboxes/Grouping

វិគីភីឌា:Userboxes/Gallery

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

External links[កែប្រែ]

វិគីភីឌា:UBS