វិគីភីឌា:Userboxes

ពីវិគីភីឌា

{

វិគីភីឌា:Userboxes/Headers/Main

A userbox is a small rectangular box that looks like this. Below are more examples.
Userboxes can come in many different styles and colors.
Userboxes can have one or two sideboxes.

A userbox (commonly abbreviated as UBX) is a small colored box (see examples to the right) designed to appear only on a Wikipedian's user page as a communicative notice about the user, in order to directly (or even indirectly) help Wikipedians collaborate more effectively on articles.

The first userboxes were introduced to support the Babel inter-language effort, to indicate users' skills in other languages.

វិគីភីឌា:Userboxes/Using existing

វិគីភីឌា:Userboxes/Design and construct

វិគីភីឌា:Userboxes/Grouping

វិគីភីឌា:Userboxes/Gallery

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

External links[កែប្រែ]

វិគីភីឌា:UBS