វិគីភីឌា:WikiProject Buddhism

ពីវិគីភីឌា

[edit

វិគីគម្រោង ព្រះពុទ្ធសាសនា (WikiProject Buddhism)

ផ្លូវកាត់:
WP:BUDDHA

វិគីគម្រោង ព្រះពុទ្ធសាសនា (អង់គ្លេស: WikiProject Buddhism) គឺជាក្រុមការងារមួយ (កំពុងស្ថាបនា)

ENGLISH WikiProject Buddhism is a group of people dedicated to improving Buddhism-related contents in Wikipedia. This page contains only suggestions: things to give you focus and to get you going and you should not feel obligated in the least to follow them. If you don't know what to write or where to begin, following the guidelines below may be helpful.

[edit

Announcements
Announcements
Announcements

  • February 23, 2010: Hi everyone, I am proposing the development of a strategic policy regarding the authorship and maintenance of Buddhism pages, especially concerned with reducing the amount of time spent in long drawn out disagreements. How about contributing your thoughts? (20040302 (talk))
  • December 23, 2008: Hi everyone. I have implemented Turnkey presentation of WikiProject page (more details on the talk page). While this may not be perfectly done as yet, I hope it will encourage more efficient WikiProject operation in the future! All information that previously appeared on this page is archived at this page; much should probably be integrated here. Please help to make the operations of this project as smooth and efficient as possible! /Ninly (talk)

[edit

Templates in Use
Templates in Use
Templates

The following templates can be used on pages in Wikipedia to associate them with the Buddhism WikiProject. Click on a template's title to see a sample of what it produces when included on a page. For a full list of Buddhism templates see the main template page.

Main templates[កែប្រែ]

Stub templates[កែប្រែ]

  • {{Buddhism-stub}} — Stub template for Buddhism-related articles

[edit

Assessment
Assessment
Assessment

វិគីភីឌា:Version 1.0 Editorial Team/Buddhism articles by quality statistics

For more on assessment of work pertaining to WikiProject Buddhism, see the assessment page.

[edit

Navigation
Navigation
Navigation

[edit

Participants
Participants
Participants

/បើសិនជាលោកអ្នកចង់ជួយ សូមមានអារម្មណ៍សេរី ដើម្បីបញ្ចូលឈ្មោះរបស់លោកអ្នកនៅខាងក្រោមនេះ ។ ច្បាស់ថានឹងឃ្លាំមើលទំព័រនេះចំពោះការបន្ទាន់សម័យណាមួយ!


Directory បញ្ជីរាយមុខវិគីគម្រោងនានា

 

Council ក្រុមប្រឹក្សាវិគីគម្រោង

 

Guide មគ្គុទេសន៍ទៅវិគីគម្រោងនានា

អ្នកប្រើប្រាស់:WolterBot/Cleanup listing subscription


វិគីភីឌា:Article alerts/Status

Articles for deletion
Proposed deletions
Categories for discussion

External links[កែប្រែ]