វិគីភីឌា:Worldhistory

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Citation from The Encyclopedia of World History Sixth Edition, Peter N. Stearns (general editor), © 2001 The Houghton Mifflin Company, at Bartleby.com.

This note, and all of the text below, is in a set of noinclude tags, please do not change that if editing the template.

Description[កែប្រែ]

This template allows the quick citing of a historical reference using the copy of The Encyclopedia of World History Sixth Edition available for free online at Bartleby.com

Usage[កែប្រែ]

It uses two parameters:

  • section – the section being used in the citation, this can be seen between the books number 67/ and the .html in the URL of the page you wish to cite. For example, if I wished to cite http://www.bartleby.com/67/716.html, the section is 716. If no section is included, the template uses index which leads to the Bartleby index page for this book.
  • quote – What do you want the first part of the included text to read. The default is Citation.

Examples[កែប្រែ]

Each of the following examples shows the text to include in the article, and the results below.

  • {{worldhistory}}
Citation មកពី សព្វវចនាធិប្បាយប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក ការៀបរៀងលើកទីប្រាំមួយ ភីតថឺរន.-ស្តឺនស៍ (អ្នករៀបរៀងទូទៅ) © ២០០១ ក្រុមហ៊ុនដឹហតអ៊ឹនមិបភ្វ្លិន នៅបាតថ្លេបប៊ី.ខម
  • {{worldhistory|section=716|quote=Diderot’s encyclopedia banned in 1751}}
Diderot’s encyclopedia banned in 1751 មកពី សព្វវចនាធិប្បាយប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក ការៀបរៀងលើកទីប្រាំមួយ ភីតថឺរន.-ស្តឺនស៍ (អ្នករៀបរៀងទូទៅ) © ២០០១ ក្រុមហ៊ុនដឹហតអ៊ឹនមិបភ្វ្លិន នៅបាតថ្លេបប៊ី.ខម
  • {{worldhistory|section=preface1|quote=The history of this encyclopedia}}
The history of this encyclopedia មកពី សព្វវចនាធិប្បាយប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក ការៀបរៀងលើកទីប្រាំមួយ ភីតថឺរន.-ស្តឺនស៍ (អ្នករៀបរៀងទូទៅ) © ២០០១ ក្រុមហ៊ុនដឹហតអ៊ឹនមិបភ្វ្លិន នៅបាតថ្លេបប៊ី.ខម
  • {{worldhistory|section=2641|quote=The spread of nuclear weapons}}
The spread of nuclear weapons មកពី សព្វវចនាធិប្បាយប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក ការៀបរៀងលើកទីប្រាំមួយ ភីតថឺរន.-ស្តឺនស៍ (អ្នករៀបរៀងទូទៅ) © ២០០១ ក្រុមហ៊ុនដឹហតអ៊ឹនមិបភ្វ្លិន នៅបាតថ្លេបប៊ី.ខម