វិថីឧញ៉ា នូ កន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិថីឧញ៉ា នូ កន គឺជាវិថីដែលគិតចាប់ពី មហាវិថីព្រះសីហនុ កែងនឹង មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ផ្នែកខាងលិច វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ ស្របនឹង មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស មកដល់ បឹងត្របែក ទល់នឹង ផ្លូវ ៥០៨(St.508)។