វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (អង់គ្លេសSocial science) សំដៅទៅលើ មុខវិជ្ជាសិក្សាទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គម ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងនៃបុគ្គលនានាដែលរស់នៅក្នុងសង្គម, which primarily rely on empirical approaches. It is commonly used as an umbrella term to refer to anthropology, economics, political science, psychology and sociology. In a wider sense, it may often include humanities[១] such as archaeology, area studies, communication studies, cultural studies, folkloristics, history, law, linguistics, and rhetoric. The term may however be used in the specific context of referring to the original science of society, established in 19th century, sociology (Latin: socius, "companion"; Greek λόγος, lógos, "word", "knowledge", "study."). Émile Durkheim, Karl Marx and Max Weber are typically cited as the principal architects of modern social science by this definition.[២]

Positivist social scientists use methods resembling those of the natural sciences as tools for understanding society, and so define science in its stricter modern sense. Interpretivist social scientists, by contrast, may use social critique or symbolic interpretation rather than constructing empirically falsifiable theories, and thus treat science in its broader sense. In modern academic practice, researchers are often eclectic, using multiple methodologies (for instance, by combining the quantitative and qualitative techniques). The term social research has also acquired a degree of autonomy as practitioners from various disciplines share in its aims and methods.[ត្រូវការអំណះអំណាង]


សាខា-មែកធាងនៃវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម[កែប្រែ]

The Social Science disciplines are branches of knowledge which are taught and researched at the college or university level. Social Science disciplines are defined and recognized by the academic journals in which research is published, and the learned Social Science societies and academic departments or faculties to which their practitioners belong. Social Science fields of study usually have several sub-disciplines or branches, and the distinguishing lines between these are often both arbitrary and ambiguous.

Social Science areas

The following are problem areas and discipline branches within the social sciences.[៣]


មើលផងដែរ[កែប្រែ]

General
Society · Culture · Structure and agency · Humanities (human science)
Methods
Historical method · Empiricism · Representation theory · Scientific method · Statistical hypothesis testing · Regression · Correlation
Areas
Political sciences · Natural sciences · Behavioral sciences · Geographic information science
History 
History of science · History of technology
Lists
Fields of science · Academic disciplines
People
Emile Durkheim · Max Weber · Karl Marx · Herbert Spencer · Sir John Lubbock · Alfred Schutz
Other
Behavior · Ethology and Ethnology · Game theory · Gulbenkian commission · Labelling · "Periodic table of human sciences" (Tinbergen's four questions· Social action · Philosophy of social sciences

កំណត់ចំណាំ និងឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. "humanity" 2.b, Oxford English Dictionary 3rd Ed. (2003)
  2. Max Weber - Stanford Encyclopaedia of Philosophy
  3. Kuper, A., & Kuper, J. (1985). The Social Science Encyclopaedia.

Cite error: <ref> tag with name "Crimes Against Humanity" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Giddens Intro" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Hayes-Bohanan" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Imperialism" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Imperialism" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Peck1897" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "SocialColumbian1897" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "What is geography?" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "hhc" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "jap" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "jra" defined in <references> is not used in prior text.

Cite error: <ref> tag with name "rdl" defined in <references> is not used in prior text.

Bibliography[កែប្រែ]

20th and 21st century sources[កែប្រែ]

19th century sources[កែប្រែ]

ប្រភពទូទៅ[កែប្រែ]

Academic resources[កែប្រែ]

  • The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, ISSN: 1552-3349 (electronic) ISSN: 0002-7162 (paper), SAGE Publications
  • Efferson, C. & Richerson, P.J. (In press). A prolegomenon to nonlinear empiricism in the human behavioral sciences. Philosophy and Biology. Full text

Opponents and critics[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]


ទំព័រគំរូ:Environmental social science ទំព័រគំរូ:Positivism