វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

ពីវិគីភីឌា

វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (អង់គ្លេស: Social science) សំដៅទៅលើ មុខវិជ្ជាសិក្សាទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គម ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងនៃបុគ្គលនានាដែលរស់នៅក្នុងសង្គម