វិទ្យេឝធិមន្ត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ព្រាហ្មណ៍វិទ្យេឝធិមន្ត រជ្ជកាល (ជយវម៌្មទី១០) ជារាជបុរោហិតរបស់ជយវម៌្មទី១០ ព្រមទាំងព្រាហ្មណ៍វិទ្យេឝវិទ