វិធី​កម្លាយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នៅក្នុងភាសាខ្មែរ យើងឃើញថាមានពាក្យជាច្រើនកើតចេញពីពាក្យតែមួយ ឧទា. គម្រប់ និង បង្គ្រប់ កើតចេញពីពាក្យ គ្រប់...។ ពាក្យទាំងនោះកើតឡើងដោយសារវិធីកម្លាយ។ វិធីកម្លាយមានពីរយ៉ាងគឺ កម្លាយដោយផ្នត់ដើម និងកម្លាយដោយផ្នត់ជែក។

កម្លាយដោយផ្នត់ដើម[កែប្រែ]

ទម្រង់(ព។៘។-] [ឆ] [ប-] [ត-] និង [ស-]។ ឧទាហរណ[ក-] +ងក់[កែប្រែ]


 • [ច-] + បូត → ច្បូត
 • [ត-] + រៀប → ត្រៀប
 • [ត-] + រង → ត្រង
 • [ប-] + ដូរ → ប្ដូរ
 • [ប-] + ដឹង → ប្ដឹង
 • [ប-] + ដាច់ → ផ្ដាច់
 • [ប-] + ជុំ → ភ្ជុំ
 • [ស-] + កាត់ → ស្កាត់
 • [ស-] + កក → ស្កក

ទម្រង់(ពស-)[កែប្រែ]

ទម្រង់(ពស-) ក៏មានប្រាំដូចគ្នាដែរគឺ [ក-] [ច-] [ប-] [ត-] និង [ស-]។ ឧទាហរណ៍៖

 • [ក-] + កាយ → កកាយ
 • [ក-] + កូរ → កកូរ
 • [ច-] + ចឹក → ចចឹក
 • [ត-] + តះ → តតះ
 • [ប-] + បោស → បបោស
 • [ស-] + សិត → សសិត

ទម្រង់(ពសព-)[កែប្រែ]

ទម្រង់(ពសព-) មានច្រើនបែបដូចជា [ក'ង-] [ក'ន-] [ក'ម-] [ប'ន-] [ប'ណ-] [ប'ញ-] [ប'ម-] [ព'ន-] [រ'ម-] … ។ ឧទាហរណ៍៖

 • ចាស់
 • [ក'ន-] + តឿ → កន្ដឿ
 • [ក'ម-] + បាក់ → កំបាក់
 • [ក'ម-] + បាំង → កំបាំង
 • [ប'ន-] + ត → បន្ដ
 • [ប'ណ-] + ដើរ → បណ្ដើរ
 • [ប'ញ-] + ចេញ → បញ្ចេញ
 • [ប'ម-] + ពេញ → បំពេញ
 • [ព'ន-] + យល់ → ពន្យល់
 • [រ'ម-] + លេច → រំលេច
 • [អ'ម-] + រែក → អំរែក
 • [អ'ម-] + បោស → អំបោស

ទម្រង់(ពពស-)[កែប្រែ]

ទម្រង់(ពពស-)មានតែពីរគត់ គឺ [ប្រ-] និង [ស្រ-]។ ឧទាហរណ៍៖

 • [ប្រ-] + ដាល់ → ប្រដាល់
 • [ប្រ-] + ជល់ → ប្រជល់
 • [ប្រ-] + កាន់ → ប្រកាន់
 • [ស្រ-] + អាប់ → ស្រអាប់
 • [ស្រ-] + លះ → ស្រលះ
 • [ស្រ-] + ទន់ → ស្រទន់

កម្លាយដោយផ្នត់ជែក[កែប្រែ]

ទម្រង់(-ព-)[កែប្រែ]

ទម្រង់(-ព-)មានបីគឺ [-ម-] [-ន-] [-ប-]។ ឧទាហរណ៍៖

 • [-ន-] + កើយ → ខ្នើយ
 • [-ន-] + ជាន់ → ឈ្នាន់
 • [-ន-] + សែង → ស្នែង
 • [-ប-] + លាយ → ល្បាយ
 • [-ប-] + លេង → ល្បែង
 • [-ប-] + លឿន → ល្បឿន
 • [-ម-] + ជួញ → ឈ្មួញ
 • [-ម-] + ដើរ → ថ្មើរ
 • [-ម-] + ចាំ → ឆ្មាំ
 • [-ម-] + ខោច → ខ្មោច
 • [-ម-] + គោះ → ឃ្មោះ

ទម្រង់(-សព-)[កែប្រែ]

ទម្រង់(-សព-)មាន [-អ'ង-] [-អ៊'ង-] [-អ'ម-] [-អ៊ម-] [-អ'ន-] [-អ៊'ន-]។ ឧទាហរណ៍៖

 • [-អ'ង-] + ខ្វះ → កង្វះ
 • [-អ'ង-] + ខ្វារ → កង្វារ
 • [-អ៊'ង-] + ព្រោះ → ពង្រោះ
 • [-អ៊'ង-] + ព្រាត់ → ពង្រាត់
 • [-អ៊'ង-] + ឃ្វាល → គង្វាល
 • [-អ'ម-] + ស្លាប់ → សម្លាប់
 • [-អ'ម-] + ខ្លាំង → កម្លាំង
 • [-អ៊ម-] + ឈរ → ជំហរ
 • [-អ'ន-] + ខ្លាស់ → កន្លាស់
 • [-អ៊'ន-] + ភ្លឺ → ពន្លឺ

ទម្រង់(-ស/ព-)[កែប្រែ]

ទម្រង់(-ស/ព-) មានពីរ គឺ [-អ៊/ន-] និង [-អ៊/ប-]។ ឧទាហរណ៍៖

 • [-អ៊/ន-] + រាប → រនាប
 • [-អ៊/ន-] + រាស់ → រនាស់
 • [-អ៊/ប-] + រៀប → របៀប
 • [-អ៊/ប-] + រាំ → របាំ

ទម្រង់(-សព/ព-)[កែប្រែ]

ទម្រង់(-សព/ព)មានពីរដូចគ្នាដែរគឺ [-អ'ម/ន-] និង [-អ៊'ម/ន-]។ ឧទាហរណ៍៖

 • [-អ'ម/ណ-] + កើត → កំណើត
 • [-អ'ម/ណ-] + ចេញ → ចំណេញ
 • [-អ៊'ម/ន-] + គិត → គំនិត
 • [-អ៊'ម/ន-] + ទិញ → ទំនិញ ៕