វិនាទី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិនាទី គឺជាការកំណត់ថេរវេលាមួយជាក់លាក់ គឺ ៦០វិនាទី ស្មើរ ១នាទី។