វិសមភាពភីត្រឹ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្នុងគណិតវិទ្យា វិសមភាពភីត្រឹ (Peetre's inequality) និយាយថាចំពោះចំនួនពិត និង វ៉ិចទ័រ និង ក្នុង Rn ។ គេបាន វិសមភាពដូចខាងក្រោម