វិសមភាពស្វ័យគុណ

ពីវិគីភីឌា

ឧទាហរណ៍ខ្លះៗ[កែប្រែ]

  • បើ x > 0, នោះ
  • បើ x > 0, នោះ
  • បើ x, y, z > 0, នោះ
  • ចំពោះចំនួនពិតផ្សេងគ្នា a និង b,
  • បើ x, y > 0 and 0 < p < 1, នោះ
  • បើ x, y, z > 0, នោះ
  • បើ a, b, នោះ
លទ្ធផលនេះត្រូវបានធ្វើអោយមានលក្ខណៈទូទៅដោយ R. Ozols នៅឆ្នាំ ២០០២ ដែលជាអ្នកបង្ហាញថា បើ a1, ..., an, នោះ