វិសមភាព ការ៉ាម៉ាតា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា វិសមភាព ការ៉ាម៉ាតា (Karamata's inequality) ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះដោយយកតាមឈ្មោះបន្ទាប់ពីឈ្មោះរបស់លោក ចូវ៉ាន់ ការ៉ាម៉ាតា (Jovan Karamata)។ វិសមភាពនេះបានចែងថាៈ

ចំពោះ ជាអនុគមន៍ប៉ោងនិងចំពោះពីរស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត ផ្ទៀងផ្ទាត់ៈ

និង

នោះគេបានវិសមភាពដូចខាងក្រោមៈ