វិសមភាព ហាតឌី

ពីវិគីភីឌា

វិសមភាពហាតឌី (Hardy's inequality)គឺជាវិសមភាភមួយក្នុងគណិតវិទ្យា ដែលដាក់ឈ្មោះតាមលោក G. H. Hardy។ វាថ្លែងថា បើ ជាស្វីតនៃចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមានដែលមិនសូន្យ នោះគ្រប់ចំនួនពិត p > 1 គេមាន

សមភាពកើតឡើងលុះត្រាតែ ស្ទើគ្រប់កន្លែង ។

វិសមភាពហាតឌីត្រូវបានបោះពុម្ភឡើង(ដោយគ្មានសំរាយបញ្ជាក់)នៅឆ្នាំ១៩២០ នៅ​ក្នុងសៀវភៅរបស់លោកហាតឌី។