វិសមភាព ហ្គោលដិន-ថមសុន

ពីវិគីភីឌា

ក្នុងគណិតវិទ្យា វិសមភាពហ្គោលដិន-ថមសុន(Golden–Thompson inequality ) គឺដូចតទៅ :​ ឧបមាថា A និង B គឺជា ម៉ាទ្រីសហ៊ើមីធៀន(Hermitian matrices) ។ នោះ


ដែល tr ជាផលបូកអង្កត់ទ្រូងនៃម៉ាទ្រីស ហើ eA ជាអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលម៉ាទ្រីស(matrix exponentia)។