វិសមភាព អាស្គី-ហ្គាស្ពើ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្នុងគណិតវិទ្យា វិសមភាពអាស្គី-ហ្គាស្ពើដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមលោក រីឆាត អាស្គី(Richard Askey) និង​លោក ចច ហ្គាស្ពើ(George Gasper) គឺជាវិសមភាពចំពោះពហុធាយ៉ាកូប៊ី(Jacobi polynomial) ដែលត្រូវបានបង្ហាញដោយលោក​ អាស្គី និងលោក ហ្គាស្ពើ(ឆ្នាំ១៩៧៦)។ បើ β ≥ 0, α + β ≥ −2 និង −1 ≤ x ≤ 1 នោះ

ដែល

គឺជាពហុធាយ៉ាកូប៊ី ។