វិសមភាព អឺមីត-អាដាម៉ា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្នុងគណិតវិទ្យា វិសមភាពអឺមីត-អាដាម៉ា(Hermite–Hadamard inequality)ដែលយកឈ្មោះតាមលោក ឆាលេស អឺមីត(Charles Hermite) និងលោក ចាក អាដាម៉ា(Jacques Hadamard) ហើយពេលខ្លះត្រូវគេហៅថាវិសមភាពអាដាម៉ា(Hadamard's inequality) ពោលថា បើអនុគមន៍ ƒ : [ab] → R ប៉ោងផត នោះ