វិស្វកម្មផ្នែកទន់

ពីវិគីភីឌា

វិស្វកម្មផ្នែកទន់ គឺជាសាស្ត្រមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងការផលិតផ្នែកទន់ ដោយចាប់ផ្តើមដោយប្រមូលតម្រូវការ ការកំណត់គោលដៅរបស់ប្រព័ន្ធ ការរចនា ដំណើរការអភិវឌ្ឍ្ និងការវាយតម្លៃ។

អត្ថបទដែលទាក់ទង[កែប្រែ]