វ៉ន វេត

ពីវិគីភីឌា

វ៉ន-វេត (១៩៣៤–១៩៧៨) កើតនៅPen Thuok ធ្លាប់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនៃរបប កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ