វ៉ាក់សាំង

ពីវិគីភីឌា

ថ្នាំបង្ការោគវ៉ាក់សាំង (អក្សារឡាតាំង vaccine) គឺជាការរៀបចំជីវសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធភាពសាុំទៅនឹងជម្ងឺណាមួយ។ វ៉ាក់សាំង ជាទូទៅ មានផ្ទកនូវភ្នាក់ងារឫ វ៉ាក់សាំងជាមេរោគខ្សោយឫមេរោគងាប់ឫបំណែកមេរោគដែលត្រូវបានចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសារពាង្គកាយដើម្បីបង្អាក់សកម្មភាពរបស់មេរោគឫវីរុសឫបាកតេរី