សង្កាត់កំពង់ប្រណាក​

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់កំពង់ប្រណាក មាន ភូមិ÷