សង្កាត់ឃ្មួញ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់ឃ្មួញ មាន១៣ភូមិក្នុងនោះគឺ៖

១.ភូមិឃ្មួញ

២.ភូមិបន្លាស្អិត

៣.ភូមិអន្លង់ក្ងាន

៤.ភូមិត្រពាំងរាំង

៥.ភូមិត្រពាំងរាំងថ្មី

៦.ភូមិសំរោង

៧.ភូមិសែនសុខ១

៨.ភូមិសែនសុខ២

៩.ភូមិសែនសុខ៣

១០.ភូមិសែនសុខ៤

១១.ភូមិសែនសុខ៥

១២.ភូមិសែនសុខ៦

១៣.ភូមិសែនសុខ៧