សង្កាត់នៃកម្ពុជា

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

មាន៣ភូមិ គឺភូមិ= -ភូមិដើមអំពិល -ភូមដើមម៉ាក់ក្លឿ -ភូមិព្រែក