សង្កាត់នៃកម្ពុជា

ដោយវិគីភីឌា

មាន៣ភូមិ គឺភូមិ= -ភូមិដើមអំពិល -ភូមដើមម៉ាក់ក្លឿ -ភូមិព្រែក