សង្កាត់សំរោង(ក្រុងសំរោង)

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់សំរោង(ក្រុងសំរោង) (អង់គ្លេស: $ Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មាន ភូមិ÷

សង្កាត់សំរោង(ក្រុងសំរោង)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


1 22040401 ដូនកែន Doun Kaen ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 2 22040402 អូរឫស្សី Ou Ruessei ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 3 22040403 ពុរ Pul ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 4 22040404 ឈូក Chhuk ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 5 22040405 អូរក្រវ៉ាន់ Ou Kravan ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 6 22040406 ភ្នៀត Phniet ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 7 22040407 សំរោង Samraong ប្រកាសលេខ ១៧ អនក្រ.បក 8 22040408 កណ្ដែក Kandaek ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 9 22040409 គោកចំបក់ Kouk Chambak ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 10 22040410 គោកច្រេស Kouk Chres ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 11 22040411 គោកគរ Kouk Kor ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 12 22040412 គោករំដួល Kouk Rumduol ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 13 22040413 ឆ្អើប Chh'aeub ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 14 22040414 អូរកន្សែង Ou Kansaeng ប្រកាសលេខ ៤០០៨ ប្រក ភូមិថ្មី 15 22040415 កូនដំរី Koun Damrei ប្រកាសលេខ ៤០០៨ ប្រក ភូមិថ្មី 16 22040416 បាក់នឹម Bak Nuem ប្រកាសលេខ ៤០០៨ ប្រក ភូមិថ្មី 17 22040417 បុរីរដ្ឋបាល Borei Rothbal លេខ ១៨០២ ប្រ.ក ថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា ២០១៤ ភូមិថ្មី បំបែកចេញពីភូមិឈូក 18 22040418 ដូនកែវសែនជ័យ Doun Keosenchey ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់សំរោង(ក្រុងសំរោង)

សង្កាត់សំរោង(ក្រុងសំរោង) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	សង្កាត់កូនក្រៀល ក្រុងសំរោង
 West	សង្កាត់បុស្បូវ សង្កាត់បន្សាយរាក់ ក្រុងសំរោង
 South	សង្កាត់បុស្បូវ ក្រុងសំរោង និងឃុំពង្រ ស្រុកចុងកាល់
 North	សង្កាត់បន្សាយរាក់ សង្កាត់កូនក្រៀល ក្រុងសំរោង