សង្ឃប់ាបហ្វាន់ស៊ីស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អំពីលោកសង្ឃប៉ាប

លោកហ្វាន់ស៊ីស(មកពីពាក្យលាទីនៈFranciscus )ហើយគាត់បានកើតនៅ Jorge Mario Bergoglioនៅថ្ងៃទី១៧ខែធ្នូឆ្នាំ១៩៣៦។គាត់ត្រូវបានក្លាយជាប៉ាបថ្មីៗនៃព្រះវិហារកាតូលិកមួយ។ដែលបានជ្រើសរើសនៅថ្ងៃទី១៣ខែមីនាឆ្នាំ២០១៣។ដែលគាត់មាននាទីពីរនៅក្នុងព្រះវិហារហើយនិងគ្រប់កគ្រងនៅក្នុងរដ្ធទីក្រុង Vatican។ ដើមកំណើតរបស់លោកBuenos Aires, Argentina។គាត់បានចេញអាណាបណ្ណ័ជាភិក្ខុឬបុព្វជិតនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៦៩។គាត់បានបម្រើជាអ្នកដឹកនាំនៃសង្គមព្រះយេស៊ូនៅក្នុងArgentinaពីឆ្នាំ១៩៧៣ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩។ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨គាត់បានក្លាយជាប្រធានអ្នកបួសនៃ Buenos Aires។ហើយក្នុងឆ្នាំ២០០១គឺសំខាន់ណាស់។អ្នកប្រតិបត្តិបានចាគបត្រឬទ្រាំទ្រនៃបុព្វាធិការីឬជាអ្នកមុនរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ គឺលោកប៉ាបប៉េនីដិកទី១៦។ នាថ្ងៃទី២៨ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៣មានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនូវBergoglio។ដែលបានជ្រើសរើសសង្ឃប៉ាបមានឈ្មោះថាលោកហ្វាន់ស៊ីសធ្វើជាសន្ដបុគ្គលអ្នកគួរអោយគោរពនៃFrancis of Assisiគាត់គឺជាអ្នកបួសនិកាយយ៉េស៊ូអ៊ិតក្នុងលទ្ធិគ្រឹស្ដដែលបានក្លាយជាសង្ឃប៉ាបមុនដំបូងគេដែលមកពីអាមេរិចហើយនិងមកពី Hemisphereខាងត្បូង។