សញ្ញាចរាចរណ៍នៃប្រទេសកម្ពុជា

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សញ្ញាហាមឃាត់[កែប្រែ]

សញ្ញាហាមឃាត់
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign R1-01.svg Cambodia road sign R1-02.svg Cambodia road sign R1-03.svg Cambodia road sign R1-04.svg Cambodia road sign R1-05.svg Cambodia road sign R1-06.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ហាមបត់ឆ្វេង ហាមបត់ស្ដាំ ហាមត្រលប់ក្រោយ ហាមចូល ផ្លូរបិទចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ផ្លូវបិទចំពោះអ្ឆកប្រើប្រាស់ផ្លូវ
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign R1-07.svg Cambodia road sign R1-08.svg Cambodia road sign R1-09.svg Cambodia road sign R1-10.svg Cambodia road sign R1-11.svg Cambodia road sign R1-12.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ដែនកំណត់រថយន្ដសរុប កំណត់ទំងន់នៅលើអ័ក្សតែមួយ ដែនកំណត់កម្ពស់ កំណត់ទទឹង កំណត់បណ្តោយ ហាមចូលចំពោះទោចក្រយានទោចក្រយានយន្ដនិងត្រីចក្រយាន
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign R1-13.svg Cambodia road sign R1-14.svg Cambodia road sign R1-15.svg Cambodia road sign R1-16.svg Cambodia road sign R1-17.svg Cambodia road sign R1-18.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ហាមចូលចំពោះ ទោចក្រយានយន្ត ហាមចូលចំពោះ យានយន្តគ្រប់ប្ររភទលើកលែង តែទោចក្រយានយន្ត ហាមចូលចំពោះ រថយន្តដឹកទំនិញធុនធំ ហាមចូលចំពោះរថយន្ដដឹកអ្នកដំណើរ ហាមចូលចំពោះយានយន្ដគ្រប់ប្រភេទ ហាមចូលចំពោះទោចក្រយាន
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign R1-19.svg Cambodia road sign R1-20.svg Cambodia road sign R1-21.svg Cambodia road sign R1-22.svg Cambodia road sign R1-23.svg Cambodia road sign R1-24.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ហាមចត ហាមឈប់ ហាមចតចាប់ពីថ្ងែទី ១ ដល់ថ្ងែទី ១៥ ហាមចតចាប់ពីថ្ងែទី ១៦ ដល់ថ្ងែទី ៣១ ហាមចតថ្ងែសេស ហាមចតថ្ងែគត់គូ
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign R1-25.svg Cambodia road sign R1-26.svg Cambodia road sign R1-27.svg Cambodia road sign R1-28.svg Cambodia road sign R1-29.svg Cambodia road sign R1-30.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ហាមជែង ចប់ការ ហាមជែង ហាមរថយន្តធន់ធ្ងន់ជែងឆ្វេង ចប់ការហាមរថយន្តធន់ធ្ងន់ជែងឆ្វេង ហាមរថយន្តធន់ធ្ងន់ជែងគ្នា ចប់ការហាមរថយន្តធន់ធ្ងន់ជែងគ្នា
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign R1-31.svg Cambodia road sign R1-32.svg Cambodia road sign R1-33.svg Cambodia road sign R1-34.svg Cambodia road sign R1-35.svg Cambodia road sign R1-36.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ហាមស៊ីផ្លេ ចប់ការ ហាមស៊ីផ្លេ ហាមចូលចំពោះទោចក្រយានយន្ដដែលមានសណ្ដោងរុឺម៉ក ឬរទេះ ហាមចូលចំពោះរទេះដែលអូសដោយសត្វ ហាមអូស ឬ រុញរទេះចូល ហាមចូលចំពោះយានយន្ដកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទ
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign R1-37.svg Cambodia road sign R1-38.svg Cambodia road sign R1-39.svg Cambodia road sign R1-40.svg Cambodia road sign R1-41(20).svg Cambodia road sign R1-41(40).svg
ឈ្មោះជួរឈរ ហាមចូលចំពោះប្រភេទដឹកទំនិញធុនធំមានសណ្ដោងរ៉ុម៉ក ចន្លោះសុវត្ថិភាពវោងរថយន្តធុនតូច ចន្លោះសុវត្ថិភាពវោងរថយន្តធនធំ ហាមចូល ចំពោះយានយន្តដឹកផលិតផលងាយផ្ទុះ ឬឆ់់់េះ កំណត់ល្បឿនអតិបរមា ២០ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង កំណត់ល្បឿនអតិបរមា ៤០ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign R1-41(50).svg Cambodia road sign R1-41(60).svg Cambodia road sign R1-42(20).svg Cambodia road sign R1-42(40).svg Cambodia road sign R1-42(50).svg Cambodia road sign R1-42(60).svg
ឈ្មោះជួរឈរ កំណត់ល្បឿនអតិបរមា ៥០ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង កំណត់ល្បឿនអតិបរមា ៦០ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង ចប់ការ កំណត់ល្បឿនអតិបរមា ២០ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង ចប់ការ កំណត់ល្បឿនអតិបរមា ៤០ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង ចប់ការ កំណត់ល្បឿនអតិបរមា ៥០ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង ចប់ការ កំណត់ល្បឿនអតិបរមា ៦០ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign R1-43.svg Cambodia road sign R1-44.svg Cambodia road sign R1-45.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ឈប់ នៅទីស្នាក់ការគយ ឈប់ នៅទីស្នាក់ការប៉ូលីស ឈប់ នៅទីស្នាក់ការអាវុធហត្ថ

ស្លាកសញ្ញាបញ្ជា[កែប្រែ]

ស្លាកសញ្ញាបញ្ជា
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign R2-01.svg Cambodia road sign R2-02.svg Cambodia road sign R2-03.svg Cambodia road sign R2-04.svg Cambodia road sign R2-05.svg Cambodia road sign R2-06.svg
ឈ្មោះជួរឈរ តំរូវងាកស្តាំ តំរូវងាកឆ្វេង តំរូវបត់​ស្តាំ ទៅខាងមុខ តំរវបត់ឆ្វេង ទៅខាងមុខ តំរូវទៅមុខត្រង់ ឬ បត់ស្តាំ តំរូវទៅមុខត្រង់ ឬ បត់ឆ្វេង
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign R2-07.svg Cambodia road sign R2-08.svg Cambodia road sign R2-09.svg Cambodia road sign R2-10.svg Cambodia road sign R2-11.svg Cambodia road sign R2-12.svg
ឈ្មោះជួរឈរ តំរូវបត់ឆ្វេង តំរូវបត់ស្តាំ តំរូវបត់ស្តាំ ឬ បត់ឆ្វេង តំរូវទៅមុខត្រង់ ផ្លូវសំរាប់យានយន្តនៅផ្លូរយន្តបថ ផ្លូវសំរាប់រទេះអូសនាញដោសត្វ
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign R2-13.svg Cambodia road sign R2-14.svg Cambodia road sign R2-15.svg Cambodia road sign R2-16.svg Cambodia road sign R2-17(30).svg Cambodia road sign R2-18(30).svg
ឈ្មោះជួរឈរ ផ្លូវសំរាប់ថ្មើរជើង ចប់​ ផ្លូវសំរាប់ថ្មើរជើង ផ្លូវសំរាប់ថ្មើរជើង​ និង​ ទោចក្រយាន ចប់ ផ្លូវសំរាប់ថ្មើរជើង​ និង​ ទោចក្រយាន កំណត់ល្បឿនអប្បបរមា ៣០ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង ចប់​ កំណត់ល្បឿនអប្បបរមា ៣០ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign R2-19.svg Cambodia road sign R2-20.svg Cambodia road sign R2-21.svg Cambodia road sign R2-22.svg Cambodia road sign R2-23.svg Cambodia road sign R2-24.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ផ្លូវសំរាប់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ចប់​ ផ្លូវសំរាប់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ ផ្លូវសំរាប់ទោចក្រយាន ចប់ ផ្លូវសំរាប់ទោចក្រយាន ប្រកាន់ស្ដាំ បន្ថយល្បឿន

ស្លាកសញ្ញាអាទិភាព[កែប្រែ]

ស្លាកសញ្ញាអាទិភាព
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign R3-01.svg Cambodia road sign R3-01 (Khmer only).svg Cambodia road sign R3-02.svg Cambodia road sign R3-03.svg Cambodia road sign R3-04.svg Cambodia road sign R3-05.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ឈប់(នៅត្រង់ចំនុចប្រសព្វ) ឈប់(ត្រង់ចំនុចប្រសព្វ)ជាភាសាខ្មែរ ផ្តល់អទិភាពអោយផ្លូវនៅត្រង់ចំនុចប្រសព្វ ផ្តល់អទិភាពអោយផ្លូវនៅរង្វង់មូល ផ្លូវធំមានសិទ្ឋិ (អាទិភាពនៅចំណុចប្រសព្វដំបូង) ផ្លូវ​សំខាន់មានសិទ្ឋិ
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign R3-06.svg Cambodia road sign R3-07.svg Cambodia road sign R3-08.svg Cambodia road sign R3-09.svg Cambodia road sign R3-10.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ចប់ ផ្លូវ​សំខាន់មានសិទ្ឋិ ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយយាន្តយន្តមកពីទីសផ្ទុយ មានសិទ្ធិអាទិភាពអោយយាន្តយន្តមកពីទីសផ្ទុយ ផ្លូវដែកឆ្លងកាត់១ផ្លូវ ផ្លូវដែកឆ្លងកាត់ (ផ្លូវពីរឬច្រើន)

ស្លាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់[កែប្រែ]

ស្លាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign W1-01.svg Cambodia road sign W1-02.svg Cambodia road sign W1-03.svg Cambodia road sign W1-04.svg Cambodia road sign W1-05.svg Cambodia road sign W1-06.svg
ឈ្មោះជួរឈរ គ្រោះថ្នាក់ផ្សេង ផ្លូវកោងទៅស្ដាំ ផ្លូវកោងទៅឆ្វេង ផ្លូវកោងគ្រោះថាក់(កោងទៅស្តាំ ហើយទៅឆ្វេង)​ ផ្លូវកោងគ្រោះថាក់(កោងទៅឆ្វេង​ ហើយទៅស្តាំ)​ ផ្លូវ​កោងបត់បែន
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign W1-07.svg Cambodia road sign W1-08.svg Cambodia road sign W1-09.svg Cambodia road sign W1-10.svg Cambodia road sign W1-11.svg Cambodia road sign W1-12.svg
ឈ្មោះជួរឈរ មានផ្លូវបំបែកទៅខាងស្តាំ មានផ្លូវបំបែកទៅខាងឆ្វេង ផ្លូវបំបែករាង Y ផ្លូវបំបែករាង T ផ្លូវត្រង់បត់ឆ្វេង ផ្លូវត្រង់បត់ស្ដាំ
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign W1-13.svg Cambodia road sign W1-14.svg Cambodia road sign W1-15.svg Cambodia road sign W1-16.svg Cambodia road sign W1-17.svg Cambodia road sign W1-18.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ផ្លូវបំបែកកែងទៅខាងស្តាំ រួចបំបែកកែងទៅខាងឆ្វេង ផ្លូវបំបែកកែងទៅខាងឆ្វេង រួចបំបែកកែងទៅខាងស្តាំ ផ្លូវខ្វែង រង្វង់មូល ផ្លូវ​មានចរាចរណ៍ពីរទិស ផ្លូវ​រួមតូច
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign W1-19.svg Cambodia road sign W1-20.svg Cambodia road sign W1-21.svg Cambodia road sign W1-22.svg Cambodia road sign W1-23.svg Cambodia road sign W1-24.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ផ្លូវ​រួមតូចទៅខាងស្តាំ ផ្លូវ​រួមតូចទៅខាងឆ្វេង ផ្លូវ​កែងបត់ស្តាំ​ ផ្លូវ​កែងបត់ឆ្វេង​ ផ្លូវ​កែងបត់ស្តាំ រួចកែងបត់ឆ្វេង​ ផ្លូវ​កែងបត់ឆ្វេង រួចកែងបត់ស្តាំ
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign W1-25.svg Cambodia road sign W1-26.svg Cambodia road sign W1-27.svg Cambodia road sign W1-28.svg Cambodia road sign W1-29.svg Cambodia road sign W1-30.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ផ្លូវ​បត់​ស្តាំ​មានផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងកាត់ ផ្លូវ​បត់ឆ្វេងមានផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងកាត់ មានផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងកាត់(មានរបាំង)​ មានផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងកាត់(គ្មានរបាំង)​ ផ្លូវទ្ឃើងចំណោត ផ្លូវចុះចំណោត
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign W1-31.svg Cambodia road sign W1-32.svg Cambodia road sign W1-33.svg Cambodia road sign W1-34.svg Cambodia road sign W1-35.svg Cambodia road sign W1-36.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ផ្លូវមានទួល ផ្លូវទឹករលក មានកុមារឆ្លងកាត់ មានថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ មានមនុស្សពិការឆ្លងកាត់ មានសត្វពាហនៈឆ្លងកាត់
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign W1-37.svg Cambodia road sign W1-38.svg Cambodia road sign W1-39.svg Cambodia road sign W1-40.svg Cambodia road sign W1-41.svg Cambodia road sign W1-42.svg
ឈ្មោះជួរឈរ មានសត្វព្រៃឆ្លងកាត់ ផ្លូវរអិល មានថ្មធ្លាក់ មាថ្មខ្ទាត មានខ្យល់បក់ខ្លាំង មានភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign W1-43.svg Cambodia road sign W1-44.svg Cambodia road sign W1-45.svg Cambodia road sign W1-46.svg Cambodia road sign W1-47.svg Cambodia road sign W1-48.svg
ឈ្មោះជួរឈរ មានផ្លាកសញ្ញា "ឈប់"​ មានផ្លាកសញ្ញា "ផ្តល់សិទ្ឋិអាទិភាពអោយគេ"​ ទ្រូងផ្លូវ​បែកជាពីរ ចប់​ ទ្រូងផ្លូវ​បែកជាពីរ ផ្លូវ​មាន​យន្តហោះ​ ហោះទាបពីលើ ទោចក្រយានឆ្លងកាត់
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign W1-49.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ស្លាកបញ្ឈប់ទៅមុខ

សញ្ញាប្រកាសអាសន្ន[កែប្រែ]

សញ្ញាប្រកាសអាសន្ន
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign W2-01.svg Cambodia road sign W2-02.svg Cambodia road sign W2-03.svg Cambodia road sign W2-04.svg Cambodia road sign W2-05.svg Cambodia road sign W2-06.svg
អត្ថន័យ ផ្លូវខាងមុខមានការដ្ឋាន ផ្លូវខាងជាតំបន់ការដ្ឋាន ផ្លូវមានថ្មខ្ទាត បញ្ចប់ការដ្ឋាន ផ្លូវវាងទៅស្តាំ ផ្លូវវាងទៅឆ្វេង
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign W2-07.svg Cambodia road sign W2-08.svg Cambodia road sign W2-09.svg Cambodia road sign W2-10.svg Cambodia road sign PW03 W2 11.png
អត្ថន័យ កោណចរាចរណ៍ សញ្ញព្រួញបង្វែសេ សញ្ញាឈប់ សញ្ញាទៅ ទង់ក្រហម

សញ្ញាបង្ហាញទិសដៅ[កែប្រែ]

សញ្ញាចរាចរណ៍ អត្ថន័យ ចំណាំ
Cambodia road sign G1-05(1).svg សញ្ញាបដ្ហាញនិសជៅផេ្សដ

អំពីពណ៌សំរាប់ប្រើបា្រស់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

ជាគោលការណ៍មានបាំ្រពីរពណ៌ដែលត្រូវបានប្រើបា្រស់លើផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍។ ពណ៌នីមួយ មានន័យពិសេសរបស់វាដូចខាងក្រោមៈ

១.████ពណ៌ក្រហម :-សំរាប់បា្រប់ឪ្យអ្នកបីេកបរឈប់,ផ្តល់សិទ្ធឱ្យគេ,ហាមចូល។

២.████ពណ៌លឿង :-សំរាប់បង្ហាញប្រាប់ពីស្ថានភាពផ្លូវ និងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាថកើតទ្ឃើងនៅខាងមុខ។

៣.████ពណ៌ទឹកកូ្រច :-សំរាប់ប្រើប្រាស់នៅកន្លែងការដ្ឋានសំណង់ផ្លូវ ស្ពាន ឬនៅកន្លែងជួសជុលផ្លូវស្ពាន។

៤.████ពណ៌បៃតង :-សំរាប់បង្ហាញប្រាប់យើងអំពីទិសដៅដែលត្រូវធ្វីដំណើរទៅខេត្ត ក្រុង ប្រាប់យីេងអំពីកន្លែងដែលយើងទៅដល់ ឬតើត្រូវធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវណា និងប្រាប់អពីចម្ងាយផ្លូវ។

៥.████ពណ៌ខៀវ :-សំរាប់ប្រាប់ពត៌មានដល់អ្នកដណើរដូចជា ទូរស័ព្ទអាសន្ន កន្លែងមានភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ បង្គន់ មន្ទីរពេទ្យ កន្លែងភិចនិច ផ្លូវបង់ប្រាក់ ណ្មោះផ្លូវក្នុងខេត្ត កុ្រង និងសេវានៅតាមផ្លូរផ្សេង ទៀតផ្លាកសញ្ញាដាក់នៅត់ាមផ្លូវយន្តបថ(Motor way)

៦.████ពណ៌ស :-សំរាប់ប្រាប់អំពីទិសដៅនៅក្នុងភូមិ ឃុំ និងប្រាប់អំពីស្ថានភាពផ្លូវ និងបញ្ញតិបើកបរ,ចប់ការហាមឃាត់(ផ្ទៃពណ៌ស និងអក្សរ/រូបសញ្ញាពណ៌ខ្មៅ។

៧.████ពណ៌ឈាមជូ្រក :- សំរាប់បា្រប់អំពីកន្លែងរមណីដ្ឋានទេសចរណ៍។

Cambodia road sign G1-06.svg សញ្ញាបដ្ហាញនិសជៅផេ្សដ ដាក់ព្យួរពីសីេ
-ការព្យួផ្លាកសញ្ញាសីេរបាតូ្រវមានកំពស់មិនទាបជាង ៥.០០ ម៉ែត្រ ពីផ្លាកសញ្ញាមកដល់ទូ្រងផ្លូវ ហីេយតូ្រវដាក់អោយថំគន្លងផ្លូវនិមួយ ដីេមី្បឱ្យអ្នកាបីេកបរងាយចាប់វម្មណ៍

Cambodia road sign G1-06(Installation of traffic signs).svg

សញ្ញាបង្ហាញតំបន់ព្រំប្រទល់ និងចាកចេញពីព្រំប្រទល់ទិសដៅ[កែប្រែ]

សញ្ញាបង្ហាញព័ត៌មាន[កែប្រែ]

សញ្ញាបង្ហាញព័ត៌មាន
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign G4-01.svg Cambodia road sign G4-02.svg Cambodia road sign G4-03.svg Cambodia road sign G4-04.svg Cambodia road sign G4-05.svg Cambodia road sign G4-06.svg
ឈ្មោះជួរឈរ កន្លែងចតយានជំនិះ កន្លែងចតយានជំនិះ បង់ប្រាក់ កន្លែងថ្មើវជើងឆ្លងកាត់ កន្លែងទួល ជិះកាណូត កន្លែងសង្គ្រោះមន្ទាន់
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign G4-07.svg Cambodia road sign G4-08.svg Cambodia road sign G4-09.svg Cambodia road sign G4-10.svg Cambodia road sign G4-11.svg Cambodia road sign G4-12.svg
ឈ្មោះជួរឈរ មន្ទីរពេទ្យ កន្លែទូរសព្ទ័ កន្លែងផ្តល់ពត៌មាន ស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ ស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ​ និង​ ជួសជុល យានជ្ឋានជួសជុល
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign G4-13.svg Cambodia road sign G4-14.svg Cambodia road sign G4-15.svg Cambodia road sign G4-16.svg Cambodia road sign G4-17.svg Cambodia road sign G4-18.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វេ សណ្ឋាគារឬផ្ទះសំណាក់ តំបន់សំរាក ព្រលានយន្តហោះ កន្លែងរំកិលទូកចុះទឹក
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign G4-19.svg Cambodia road sign G4-20.svg Cambodia road sign G4-21.svg Cambodia road sign G4-22.svg Cambodia road sign G4-23.svg Cambodia road sign G4-24.svg
ឈ្មោះជួរឈរ តំបន់ជំរុំ សួនចរឬកន្លែងចតឡាន សួនការ៉ាវ៉ាន់និងតំបន់បោះជំរុំ ស្ថានីយតាក់ស៊ី បង្គន់អនាម័យ ទឹកបវិភោត
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign G4-25.svg Cambodia road sign G4-26.svg Cambodia road sign G4-27.svg Cambodia road sign G4-28.svg Cambodia road sign G4-29.svg Cambodia road sign G4-30.svg
ឈ្មោះជួរឈរ កន្លែង​មានធុងសំរាម អនុញ្ញាតអោយជិះទោចក្រយានទនឹមគា ផ្លូវទាល់ខាងមុខ ផ្លូវបត់ទៅស្តាំជាផ្លូវទាល់ ផ្លូវបត់ទៅឆ្វេងជាផ្លូវទាល់ ផ្លូវហាយវេ
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign G4-31.svg Cambodia road sign G4-32.svg Cambodia road sign G4-33.svg Cambodia road sign G4-34.svg Cambodia road sign G4-35.svg Cambodia road sign G4-36.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ចប់ ផ្លូវហាយវេ ចំណែកផ្លូវធ្វើចរាចរណ៍ ន្លងផ្លូវ បី​ រួមជា ពីរ(ទៅខាងស្តាំ)​ ន្លងផ្លូវ បី​ រួមជា ពីរ(ទៅខាងឆ្វេង)​ ផ្លូវឆ្វេងងាកមកស្ដាំ ផ្លូវវាងចំពោះយានដែលមាន

កំពស់សរុបលើស ៣.៣ ម.​

សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign G4-37.svg Cambodia road sign G4-38.svg Cambodia road sign G4-39.svg Cambodia road sign G4-40.svg
ឈ្មោះជួរឈរ គន្លងផ្លូរត្រូវធ្វើចរាចរណ៍ គន្លងផ្លូរត្រូវធ្វើចរាចរណ៍ ផ្លូវឯកទិស សញ្ញាភ្លើងព្រមានព្រៃឈើ

សញ្ញាដាក់បន្ថែមពីក្រោម[កែប្រែ]

សញ្ញាបង្ហាញព័ត៌មាន
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign S1-01.svg Cambodia road sign S1-02.svg Cambodia road sign S1-03.svg Cambodia road sign S1-04.svg Cambodia road sign S1-05.svg Cambodia road sign S1-06.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ទោចក្រយាន ទោចក្រយានយន្ត ទោចក្រយានរុឺម៉កសណ្តោង រថយន្តធុនតូច រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធុនធំ រថយន្តដឹកទំនិញធុនធំ
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign S1-07.svg Cambodia road sign S1-08.svg Cambodia road sign S1-09.svg Cambodia road sign S1-10.svg Cambodia road sign S1-11.svg Cambodia road sign S1-12.svg
ឈ្មោះជួរឈរ យានយន្តកសិកម្ម រទេះអូសទាញដោយសត្វ យានមានទំងន់ផ្ទុកលេឹភ្លៅនិមួយៗលើស ២ តោន រថយន្តដឹកទំនិញធុនធំដែលមានបណ្តោយលើស ១០ ម យានដែលមានទទឹងលើស ២ ម យានដែលមានកំពសលើស ៣.៥០ ម.
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign S1-13.svg Cambodia road sign S1-14.svg Cambodia road sign S1-15.svg Cambodia road sign S1-16.svg Cambodia road sign S1-17.svg Cambodia road sign S1-18.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ទៅខាងស្តាំដៃ ទៅខាងស្តាំ​ និង​ ខាងឆ្វេដៃ ទៅខាងឆ្វេងដៃ ទៅខាងមុខ ទៅខាងមុខ​ និង​ មកខាងក្រោយ មកខាងក្រោយ
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign S1-19.svg Cambodia road sign S1-20.svg Cambodia road sign S1-21.svg Cambodia road sign S1-22.svg Cambodia road sign S1-23.svg Cambodia road sign S1-24.svg
ឈ្មោះជួរឈរ ប្រយត្ន័ ! រថភ្លើងឆ្លងកាត់ ច្រកចេញចូលរោងក្រ បង្ហាញទិសដៅផ្លូវធាំមានសិទ្ឋិ បង្ហាញទិសដៅផ្លូវធាំមានសិទ្ឋិ បង្ហាញចំងាយ បង្ហាញពេលវេលា
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign S1-25.svg
ឈ្មោះជួរឈរ យានផ្នុកផលិតផលងាយឆេះ

បង្គោលសញ្ញចរាចរណ៍[កែប្រែ]

បង្គោលសញ្ញចរាចរណ៍
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign P1-01.svg Cambodia road sign P1-02.svg Cambodia road sign P1-03.svg Cambodia road sign P1-04.svg Cambodia road sign P1-05.svg Cambodia road sign P1-06.svg
អត្ថន័យ បង្គោលសញ្ញាផ្លូវកោង ឬ តំរងផ្លូវ បង្គោលសញ្ញាផ្លូវកោង (កោងគ្រោះថ្មាក់) សញ្ញារលីរបារផ្លូវ កោងទៅស្តាំ សញ្ញារលីរបារផ្លូវ កោងទៅឆ្វេង សញ្ញាបង្ហាញឧបសត្ត នៅខាងស្តាំ សញ្ញាបង្ហាញឧបសត្ត នៅលើទ្រូងធ្លូវ
សញ្ញាចរាចរណ៍ Cambodia road sign P1-07.svg Cambodia road sign P1-08.svg 95px 95px
អត្ថន័យ សញ្ញាបង្ហាញឧបសត្ត នៅលើខាងឆ្វេង បង្គោលសញ្ញាផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងកាត់ បង្គោលគីទ្ឃូម៉ែត្រ សំរាប់ចន្លោះ ១០គ.ម បង្គោលគីទ្ឃូម៉ែត្រ សំរាប់ចន្លោះ ១គ.ម

គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍[កែប្រែ]

{{Navbox
|name  = {{subst:PAGENAME}}
|state  = សញ្ញាចរាចរណ៍នៃប្រទេសកម្ពុជា
|title  = 
|image  = 
|above  = 

|group1 = 
|list1  = 
|group2 = 
|list2  = 
 ...
|group20 = 
|list20 = 

|below  = 
}}