សទ្ទានុក្រមបច្ចេកសព្ទខ្មែរ-អង់គ្លេស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ចុណ្ណភាគដី

[កែប្រែ]

 • កន្សោមកិរិយា (ន) verb phrase
 • កន្សោមនាម (ន) noun phrase
 • កន្សោមមានធ្នាក់ (ន) prepositional phrase
 • កម្ម (ន) complement
 • កម្មទេសកាល (ន)
 • កម្មបទ (ន) object
 • កម្មបទផ្ទាល់ (ន) direct object
 • កម្មបទមិនផ្ទាល់ (ន) indirect object
 • កិរិយាសព្ទ (ន) verb
 • កោសិកា (ន) cell

[កែប្រែ]

[កែប្រែ]

 • គុណកិរិយា (ន.) adverb
 • គុណនាម (ន.) adjective
 • គុណនាមវិសេស (ន.) article

[កែប្រែ]

 • ឃ្លា (ន) clause
 • ឃ្លាច្បង (ន) main clause
 • ឃ្លារណប (ន) subordinating clause

[កែប្រែ]

[កែប្រែ]

ចុណ្ណភាគ (ន.) particle

[កែប្រែ]

[កែប្រែ]

 • ជាងភ្លើង (ន) eletrician
 • ជាលិកា (ន) tissue
 • ជីវចំរុះ (ន.)
 • ជីវវិទូ (ន.) biologist
 • ជីវវិទ្យា (ន.) biology
 • ជីវិត (ន.) life

[កែប្រែ]

 • ឈុតយន្ត (ន) mobile suit
 • ឈ្នាប់ (ន) conjunction
 • ឈ្នាប់ឃ្លា (ន) subordinating conjunction
 • ឈ្នាប់ចង (ន) coordinating conjunction

[កែប្រែ]

[កែប្រែ]

[កែប្រែ]

[កែប្រែ]

[កែប្រែ]

[កែប្រែ]

[កែប្រែ]

 • តក្កវិទូ (ន)
 • តក្កវិទ្យា (ន)

[កែប្រែ]

[កែប្រែ]

 • ទន្តវិទូ (ន)
 • ទន្តសាស្ត្រ (ន)
 • ទេវវិទូ (ន) mythologist
 • ទេវវិទ្យា (ន) mythology

[កែប្រែ]

[កែប្រែ]

 • នព្វគ្រោះ (ន) Pluto (ភពតឿក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យកាលពីមុនគេចាត់ ទុកថាជាភពទី៩នៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ)
 • នរវិទូ (ន)
 • នរវិទ្យា (ន)
 • នារីជំនួយលក់ស្រាបៀរ (ស្រីឡង់សេ) (ន)
 • និរុត្តិវិទ្យា (ន) etymology
 • និរុត្តិសាស្ត្រ (ន) etymology

[កែប្រែ]

 • បច្ចេកវិទ្យា (ន) technology
 • បរិមាណូ (ន) atom
 • បរិវារសព្ទ (ន.) particle
 • បច្ឆិមបទ (ន) suffix
 • បុព្វបទ (ន) prefix
 • បុរាណវិទូ (ន.)
 • បុរាណវិទ្យា (ន.)
 • ប្រជាធិបតេយ្យ (ន) democracy
 • ប្រព័ន្ធបន្តពូជ
 • ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ

[កែប្រែ]

 • ផ្កាយ (ន)
 • ផ្កាយរណប (ន) satellite
 • ផ្នត់ (ន) affix
 • ផ្នត់ចុង (ន) suffix
 • ផ្នត់ដើម (ន) prefix

[កែប្រែ]

 • ព្រូនសំប៉ែត/ព្រូនវែង (ន)

[កែប្រែ]

 • ភព (ន) planet
 • ភពរណប (ន) satellite
 • ភូមិវិទ្យា (ន) geography
 • ភូមិសាស្ត្រ (ន) geography
 • ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ (ន) geopolitics

[កែប្រែ]

[កែប្រែ]

[កែប្រែ]

 • រញ្ជួយដីវិទូ (ន) seismologist
 • រញ្ជួយដីវិទ្យា (ន) seismology
 • រសាយនវិទ្យា (ន) chemistry
 • រាហុ៍ (ន) Uranus (ភពទី៧នៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ)
 • រូបយន្ត (ន) robot
 • រូបវិទូ (ន)
 • រូបវិទ្យា (ន) physics

[កែប្រែ]

 • ល្បះ (ន.) sentence

[កែប្រែ]

 • វចនលេខន៍ (ន) lexicography
 • វចនវិទ្យា (ន) lexicology
 • វេជ្ជបណ្ឌិត
 • វេជ្ជសាស្ត្រ

[កែប្រែ]

 • សត្វវិទូ (ន) zoologist
 • សត្វវិទ្យា (ន) zoology

[កែប្រែ]

[កែប្រែ]

[កែប្រែ]

 • អស្យាណូ (ន) electron
 • អស្យាណូវិទ្យា (ន) electronics
 • ឱសថសាស្ត្រ
 • អៀន (ន) pin worm
 • អ្នកនយោបាយ (ន) politician
 • អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ (ន) scientist