សប្ដាហ៍

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សប្ដាហ៍គឺជាចំនួនអាទិត្យប្រចាំខែ និងឆ្នាំនីមួយៗ។ សប្ដាហ៍ត្រូវបានគិតដូចខាងក្រោម÷

  • ក្នុង ១សប្ដាហ៍ មាន ៧ថ្ងៃ
  • ក្នុង ៤សប្ដាហ៍ មាន ១ខែ
  • ក្នុង ១២សប្ដាហ៍ មាន ១ត្រីមាស(៣ខែ)
  • ក្នុង ២៤សប្ដាហ៍ មាន កន្លះឆ្នាំ(៥ខែ)
  • ក្នុង ៤៨សប្ដាហ៍ មាន ១ឆ្នាំ