សព្វនាម

ពីវិគីភីឌា

សព្វនាម គឺជាពាក្យសម្រាប់ជំនួសនាម។ ពាក្យដែលជាសព្វនាមមានដូចជា៖ គេ ឯង វា គាត់ នាង អ្នក...។ល។ ឧទាហរណ៍៖ ពូសំជាគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អម្នាក់។ គាត់ស្រលាញ់សិស្សរបស់គាត់ដូចជាកូនរបស់គាត់ដែរ។ សព្វនាមក្នុងភាសាខ្មែរមាន៥ ១. សព្វនាមបុរិស: ២. សព្វនាមចង្អុល ៣. សព្វនាមសំនួរ ៤. សព្វនាមឈ្នាប់ ៥. សព្វនាមឆ្លុះ