សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

ពីវិគីភីឌា
  • និយមន័យ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល ជាសមីការដែលមានអនុគមន៍និងដេរីវេមួយ ឬ ច្រើននៃអនុគមន៍នោះ។

ឧទាហរណ៍​ : បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​ញែក​ចេញ​ (Conversion error. Server ("https://wikimedia.org/api/rest_") reported: "Cannot get mml. TeX parse error: Prime causes double exponent: use braces to clarify"): {\displaystyle y^{'}'-2y=0\!} ជាសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១។ ជាសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២។

  • ជាទូទៅ : គេថាអនុគមន៍ ជាចំលើយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល កាលណាអនុគមន៍ និង​ ដេរីវេរបស់វាផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ។

លំហាត់អនុវត្ត[កែប្រែ]

គេអោយ

  1. គណនា និង
  2. កំនត់តំលៃ a និង b ដើម្បីអោយ y ជាចំលើយនៃសមីការ
រួចកំនត់ចំលើយទូទៅនៃនៃសមីការនេះ។
Commons-logo.svg
វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង: