សមុទ្រខារ៉ា

ពីវិគីភីឌា

សមុទ្រខារ៉ា ជាផ្នែក​មួយ​របស់​មហាសមុទ្រអាកទិច ដែលស្ថិតនៅខាងជើង​តំបន់ស៊ីបេរី។ សមុទ្រនេះ​ខណ្ឌដាច់ពី​សមុទ្របារិនដែលនៅខាងលិចដោយច្រកខារ៉ានិង​កោះណូវ៉ាយ៉ាហ្សិមល្យា ហើយខណ្ឌដាច់ពីសមុទ្រឡាប់តែវដែលនៅខាងកើតដោយកោះសេវែណាយ៉ាហ្សិមល្យា

ផែនទីបង្ហាញទីតាំងសមុទ្រខារ៉ា