សម្ភាសន៍

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ការសំម្ភាសន៍ គឺជាការសន្ទនារវាងមនុស្សចាប់ពីពីរនាក់ឡើងទៅ(ការធ្វើសម្ភាសន៍ និង អ្នកធ្វើសម្ភាសន៍) នៅពេលអ្នកធ្វើ សម្ភាសន៍ ជាមួយនិង សួរសំនួរដែលអាចទទួលបានពត៌មានពី ការសម្ភាសន៍។

ការសម្ភាសន៍។

របៀប ដែលសំរាប់ សម្ភាសន៍ នៃលក្ខណៈស្រាវជ្រាវ “អត្ថន័យ” សម្ភាសន៍ស្វែងរកល្ខណៈស្រាវជ្រាវ ទៅពិពណ៌នា និងគ្មានន័យ គោលរឿងសំខាន់ក្នុង ជីវិតលោកនៃរឿង។ កិច្ចការសំខាន់ក្នុងកំពុងសម្ភាសន៍ គឺដោយយល់មានន័យ អំពីអ្នកដែលបានសម្ភាសន៍ចង់និយាយ។ (Kvale,1996)

ទ្រង់ទ្រាយនៃការស្រាយជ្រាយលក្ខណៈការសំភាសន៏[កែប្រែ]

  • ការសំភាសន៏គឺបានបំពេញដោយសំអាងទៅលើអ្នកសំភាសន៏នៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវគេសំភាសន៏និយាយ
  • ការសំភាសន៏គឺInterviews are a far more personal form of research than questionnaires.
  • ក្នុងការសំភាសន៏ដោយផ្ទាល់ អ្នកសំភាសន៏ធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដែលត្រូវគេសំភាសន៏
  • មិនដូចជាមួយការពិនិត្យមើលសំបុត្រទេ អ្នកសំភាសន៏អាចធ្វើការអង្កេតរឺសួរសំនួរទៅតាមសំនួរ។
  • ការសំភាសន៏គឺមានភាពធម្មតា ងាយស្រូលសំរាប់អ្នកដែលត្រូវគេសំភាសន៏ ជាពិសេសប្រសិនបើវាជាមតិរឺចំនាប់អារម្មណ៏
  • ការសំភាសន៏គឺពេលវេលាសំរាប់គិត ហើយពួកគេកែច្នៃយ៉ាងល្អិតល្អន់
  • អ្នកសំភាសន៏គឺបានគតិតគ្រប់ផ្នែកនៃប្រវែងឧបករណ៏ហើយអ្នកសំភាសន៏បានហ្វឹកហាត់យ៉ាងប្រសើពីរបៀបឆ្លើយទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៏អនិមិត្ត