សរិដ្ឋ ធនះរ័ជ្ត

ពីវិគីភីឌា
សរិ្ថ ថ្ននរ្ថា

នាយឧត្តសេនីយ៍ សរិដ្ឋ ធនះរ័ជ្ត ប្រសូតនៅថ្ងៃទី (៨ មិថុនា ព.ស. ២៤៥១ - ១៤ ធ្នូ ព.ស.២៥០៦) ព្រម​ទាំង​ជា​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ថៃទី .. និង​កាន់​តំណែង​ជា​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ៣​សម័យ ចន្លោះ​ពី​ឆ្នាំ ព.ស. ២៥០២ ​ដល់ ​ព.ស.២៥០៦