សហរដ្ឋ

ពីវិគីភីឌា
អត្ថបទនេះអំពី«សហរដ្ឋ»​ សំរាប់ប្រទេស សូមមើល សហរដ្ឋអាមេរិក

សហរដ្ឋគឺជាប្រភេទរដ្ឋមួយដែលមានរដ្ឋជាន់នៅក្នុងដែលជាមួយគ្នា ទាំងអស់មានរដ្ឋភិបាលតែមួយនឹងសមាគមអន្ដរជាតិស្គាលវាដូចតែមួយ

ឧទាហរណ៏ខ្លះដូចទូទៅ

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]