សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ

ពីវិគីភីឌា
Wikipedia Workshop at Build Bright University, Siem Reap on 23 February 2018.

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ​​​​​ ​(BBU University) គឺជាគ្រឹះស្ថានឯកជននៅកម្ពុជា។​ សាកលវិទ្យាល័យចែកចេញជា មហាវិទ្យាល័យវិទ្យសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា មហាវិទ្យាសាស្រ្តនិងមនុស្ស មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច។ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយមានសាខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​ មាននៅ៖ សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សាខាខេត្តបាត់ដំបង សាខាខេត្តតាកែវ សាខាខេត្តរតនគីរី សាខាខេត្តព្រះសីហនុ សាខាខេត្តសៀមរាប សាខារាជធានីភ្នំពេញ។