សាធារណនាម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សាធារណនាម គឺជានាមបញ្ជាក់ពីឈ្មោះ ឬទីកន្លែងអ្វីមួយ ដែលមិនចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់។ ឧទាហរណ៍៖ ពូ មីង ជីតា ជីដូន វត្តអារាម សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ...។