សារមណ្ឌកប្ប

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សារមណ្ឌកប្ប ជាកប្បដែលមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង ៤ព្រះអង្គ