សារាយតេជោសែនជ័យ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទូកង សារាយតេជោសែនជ័យ ជាទូកដែលមានចំណុះ៧៧នាក់។

លទ្ធផលសរុបគឺប្រើប្រាស់ថេរវេលា៖

កំណត់ត្រារបស់របស់ទូក សារាយតេជោសែនជ័យ
លេខរៀងទូក ឆ្នាំ ចំណុះទូក ស្ថិតនៅ ថេរវេលា ថេរវេលាសរុប ចំណាត់ថ្នាក់
ថ្ងៃទី១ ថ្ងៃទី២ ថ្ងៃទី៣
ជើងទី១ ជើងទី២ ជើងទី១ ជើងទី២ ជើងទី១ ជើងទី២
២០១៩ នាក់ ខេត្ត នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី លេខ
២០១៨ នាក់ ខេត្ត នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី លេខ
២០១៧ នាក់ ខេត្ត នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី លេខ
២០១៦ នាក់ ខេត្ត នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី លេខ
២០១៥ នាក់ ខេត្ត នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី នាទី វិនាទី លេខ