សំពាធ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សំពាធមកពីស្ទង់ក្នុងមាបមានន័យថាមកពីស្ទាបក្នុងមុង