សំពាធ

ពីវិគីភីឌា

សំពាធមកពីស្ទង់ក្នុងមាបមានន័យថាមកពីស្ទាបក្នុងមុង