សំលេងព្រហ្ម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ព្រហ្មមានសំឡេងប្រកបដោយអង្គ៨

  1. សំឡេងក្បោះក្បាយ
  2. សំឡេងងាយយល់
  3. សំឡេងទន់ពីរោះ
  4. សំលេងគួរស្តាប់
  5. សំលេងគ្រលួច
  6. សំលេងមិនគ្រាវ
  7. សំលេងក្រអួន (សំលេងឮតាំងពីផ្ចិតឡើងទៅ)
  8. សំលេងរំពង (លាន់ឮដូចសំលាងផ្គរលាន់ ឬ សំលេងសំភោរ)