សំវាស

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ សង្វាសសំវាស) ។