ស៊ីសុវត្ថិ ជីវន្ត័​មុនីរក្ស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រូបភាពតូច|សម្តេច ស៊ីសុវត្ថិ ជីវ័ន្តមុនីរក្ស សម្តេច ស៊ីសុវត្ថិ ជីវ័ន្តមុនីរក្ស ទ្រង់សម្ភពនៅថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៣៦ នារាជធានីភ្នំពេញ