ស័ក (ហោរាសាស្ត្រ)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្នុងសៀវភៅ តម្រា – ហោរាស្រាស្ត្រប្រចាំគ្រួសារ របស់លោក អ៊ឹម បុរិន្ទ ដែលចេញផ្សាយ នៅឆ្នាំ ១៩៩៩ ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ ២៥៤៣ បានបកស្រាយយ៉ាងដូច្នេះថា ៖

ក្នុងឆ្នាំទាំងឡាយរបស់ហោរាសាស្ត្រខ្មែរ តែងតែប្រើជាមួយនឹងស័ក ផង ។ ស័ករបស់ឆ្នាំនៃហោរាសាស្ត្រមានចំនួន ១០ គឺៈ

  ១. ឯកស័ក
  ២. ទោស័ក
  ៣. ត្រីស័ក
  ៤. ចត្វាស័ក
  ៥. បញ្ចស័ក
  ៦. ឆស័ក
  ៧. សប្តស័ក
  ៨. អដ្ឋស័ក
 ៩. នព្វស័ក
 ១០. សំរិទ្ធិស័ក

ស័កទី ១ គឺឯកស័ក ត្រូវបានចាប់ប្រើពីឆ្នាំកុររៀងមក គឺកុរ ឯកស័ក, ជូត ទោស័ក, ឆ្លូវ ត្រីស័ក ។ល។

ឧទាហរណ៍ៈ គ្រិស្តសករាជ ១៩៩៥ ចុល្លសករាជ ១៣៥៧ គឺឆ្នាំកុរ សប្ដស័ក ពុទ្ធសករាជ២៥៣៩។

ឆ្នាំនេះ គ្រិស្តសរាជ ២០០៧ ត្រូវនឹងឆ្នាំ កុរ នព្វស័ក ព.ស ២៥៥១ ។

រៀបរៀងដោយ សុខគឹមហេង [១] ឯកសារយោង