ស្ថាប័ន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្ថាប័នសំដៅយកអ្វីទាំងឡាយដែលមនុស្សបង្កើតឡើង ដើម្បីសម្របសម្រួលរៀបចំសង្គមឱ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងជាតិរបស់ខ្លួន។ គេអាចចាត់ទុកថាស្ថាប័នលុះត្រាតែអង្គការនោះបង្កើតឡើងរយៈពេលវែង ស្ថិតនៅយូរអង្វែង ហើយការបង្កើតឡើងរយៈពេលខ្លីពុំចាត់ទុកថាជាស្ថាប័ននោះទេ[១]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. សៀវភៅសិក្សាសង្គម ថ្នាក់ទី១០ ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងអប់រម យុវជន និងកីឡា ទំព័រទី២៧១