ស្រុកកែវសីមា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកកែវសីមា (អង់គ្លេស$ District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្ត ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកកែវសីមា
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
១១០១០១ ឃុំចុងផ្លាស់ Chong Phlah Commune
១១០១០២ ឃុំមេម៉ង Memang Commune
១១០១០៣ ឃុំស្រែឈូក Srae Chhuk Commune
១១០១០៤ ឃុំស្រែខ្ទុម Srae Khtum Commune
១១០១០៥ ឃុំស្រែព្រះ Srae Preah Commune
ចំនួនភូមិសរុប


ស្រុកកែវសីមា មាន ៥ឃុំ គឺ÷