ស្រុកពេជ្រចិន្តា

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកពេជ្រចិន្តាមាន៤ឃុំ៖

  • ឃុំក្រង់តេះ
  • ឃុំពូជ្រៃ
  • ឃុំស្រែអំពូម
  • ឃុំប៊ូស្រា